PUG ( FEMEA )
Nome: Alice - Cor: abricot
PUG ( FEMEA )
Nome: Amarula - Cor: abricot
PUG ( FEMEA )
Nome: Brahma - Cor: abricot
PUG ( FEMEA )
Nome: Carambola - Cor: abricot
PUG ( FEMEA )
Nome: Chica - Cor: abricot
PUG ( FEMEA )
Nome: Fiona - Cor: abricot
PUG ( FEMEA )
Nome: Nutella - Cor: Preta
PUG ( FEMEA )
Nome: Pitanga - Cor: abricot
PUG ( FEMEA )
Nome: Tequila - Cor: abricot
PUG ( FEMEA )
Nome: Vodka - Cor: abricot